Polityka prywatności

Właś­ci­ciel ser­wisu stara się korzys­tać z najlep­szych prak­tyk i trak­tować wszys­t­kich Użytkown­ików w sposób ucz­ci­wy i otwarty. Korzys­ta­jąc z ser­wisu wyrażasz zgodę na wyko­rzys­tanie przez nas plików cook­ies, w celu zapewnienia Tobie wygody pod­czas przeglą­da­nia stron ser­wisu.

Żadne pli­ki cook­ie wyko­rzysty­wane w naszych wit­ry­nach inter­ne­towych nie gro­madzą infor­ma­cji umożli­wia­ją­cych ustal­e­nie tożsamoś­ci użytkown­i­ka.

Wyko­rzys­tu­je­my usługę Google Ana­lyt­ics, która legi­t­y­mu­je się włas­ną poli­tyką pry­wat­noś­ci:

Poli­ty­ka ochrony pry­wat­noś­ci Google Ana­lyt­ics

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie prak­ty­cznie każ­da wit­ry­na inter­ne­towa wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ie, czyli ciastecz­ka. Składa­ją się na nie niewielkie pli­ki tek­stowe prze­chowywane na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Twor­zone są przez Two­ją przeglą­darkę inter­ne­tową i prze­chowu­ją ustaw­ienia i infor­ma­c­je potrzeb­ne (a częs­to niezbędne) do praw­idłowego dzi­ała­nia ser­wisu inter­ne­towego.
Przy kole­jnych odwiedz­i­nach ser­wisu z tego samego urządzenia przeglą­dar­ka może sprawdz­ić, czy ist­nieją pli­ki cook­ies prze­chowu­jące ważne infor­ma­cję i przesłać je ponown­ie do odwiedzanej wit­ryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządze­niu. Wit­ry­na w ten sposób może rozpoz­nać, że użytkown­ik odwiedz­ił ją wcześniej i np. dopa­sować prezen­towaną treść do odbior­cy.

Zalety plików cookie

Pli­ki cook­ie ułatwia­ją użytkown­ikowi korzys­tanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron inter­ne­towych. Jeśli użytkown­ik korzys­ta z tego samego urządzenia i przeglą­dar­ki co wcześniej, umożli­wia to zapamię­tanie jego pref­er­encji i pozwala odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb. Pli­ki cook­ies pozwala­ją tworzyć statysty­ki, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy korzys­ta­ją ze strony inter­ne­towej, to pozwala na ulep­szanie jej struk­tu­ry i zawartoś­ci. Pozwala­ją również na utrzy­manie sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki temu każ­da kole­j­na pod­strona ser­wisu nie wyma­ga ponownego logowa­nia.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkown­ik w dowol­nym momen­cie może zmieni­ać sposób korzys­ta­nia z plików cook­ies. Więk­szość przeglą­darek ofer­u­je możli­wość akcep­towa­nia lub odrzu­ca­nia wszys­t­kich plików cook­ie, akcep­towa­nia tylko niek­tórych rodza­jów albo infor­mowa­nia użytkown­i­ka za każdym razem, gdy strona inter­ne­towa próbu­je je zapisać. Użytkown­ik może również z łat­woś­cią usuwać pli­ki cook­ie, które zostały już zapisane na urządze­niu przez przeglą­darkę.
Możli­woś­ci zarządza­nia i usuwa­nia plików cook­ie różnią się w zależnoś­ci od uży­wanej przeglą­dar­ki. Wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je Użytkown­ik może znaleźć wyko­rzys­tu­jąc funkcję Pomoc w swo­jej przeglą­darce lub odwiedza­jąc stronę inter­ne­tową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kon­trolować i usuwać pli­ki cook­ie w najpop­u­larniejszych przeglą­dark­ach.
Pamię­taj, że zablokowanie wszys­t­kich ciasteczek może spowodować trud­noś­ci w dzi­ała­niu lub zupełnie uniemożli­wić korzys­tanie z niek­tórych funkcjon­al­noś­ci strony.

Jakie pliki cookies wykorzystuje witryna?

Ser­wis wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies, które moż­na podzielić w następu­ją­cy sposób:

  • niezbędne” — czyli umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. podtrzy­mu­jące sesję po zal­o­gowa­niu użytkown­i­ka
  • funkcjon­alne” — pli­ki umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych ustaw­ień i wpły­wa­jące na per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su
  • zabez­piecza­jące” – wspo­ma­ga­jące zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa
  • wyda­jnoś­ciowe” — pli­ki umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia z Ser­wisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Infor­ma­c­je doty­czące zmi­any ustaw­ień plików cook­ies w poszczegól­nych przeglą­dark­ach dostęp­ne są na poniższych stronach:

Infor­ma­c­je dla urządzeń mobil­nych dostęp­ne są na poniższych stronach:

Pin It on Pinterest