Prz­er­abi­ałem już nieje­den przepis na chleb żyt­ni na zak­wasie, jed­nak ten z książ­ki Pio­tra Kucharskiego “Chleb. Domowa piekar­nia” jest stanow­c­zo najlep­szy. Już przy pier­wszym pode­jś­ciu chleb wychodzi ide­al­ny — chrup­ki, mięk­ki, zwarty po pros­tu pyszny, o ide­al­nie kwaśnym pos­maku.

 


chleb_domowa_piekarniaKsiąż­ka Pio­tra Kucharskiego “Chleb. Domowa piekar­nia” w którym poza powyższym, zna­jdziecie również ogrom innych rewela­cyjnych przepisów na domowy chleb, dostęp­na jest w poniższych sklepach.

 


 

Wydruk przepisu
Chleb żyt­ni na zak­wasie
Chleb żytni
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 24 godziny
Por­c­je
bochen­ki
Skład­ni­ki
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 24 godziny
Por­c­je
bochen­ki
Skład­ni­ki
Chleb żytni
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki miesza­my. Może­my zro­bić to zarówno samodziel­nie, jak i z pomocą rob­o­ta kuchen­nego. Ważne jest by zro­bić to spoko­jnie, tak by za bard­zo nie wyro­bić cista, ale jed­nocześnie dokład­nie wymieszać wszys­tkie skład­ni­ki.
  2. Miskę z ciastem przykry­wamy szmatką lub folią spoży­w­czą i odstaw­iamy na 8–12 godzin w tem­per­aturze poko­jowej. Czas ten może być krót­szy, w zależnoś­ci od tem­per­atu­ry i siły zak­wa­su. Przy pier­wszych próbach dobrze jest użyć dużej szk­lanej misy. Dzię­ki niej łat­wo się będzie zori­en­tować, iż cias­to ma już gąbcza­stą struk­turę i ład­nie wyrosło.
  3. Smaru­je­my masłem dwie blachy kek­sów­ki — każ­da dłu­goś­ci ok. 20 cm i zwilżony­mi dłoń­mi delikat­nie przekładamy do nich cias­to. W razie potrze­by moż­na delikat­nie wyrów­nać powierzch­nię cias­ta. Przykry­wamy je następ­nie ściereczką bądź folią spoży­w­czą i odstaw­iamy na kole­jne 8–12 godzin do tzw. garowa­nia.
  4. Roz­grze­wamy piekarnik do tem­per­atu­ry 220 st. C. Przed wstaw­ie­niem do niego cias­ta warto jeszcze je nace­chować, tj. naciąć jego powierzch­nię ostrym, zwilżonym nożem bądź żyletką. W ten sposób, powierzch­nia naszego chle­ba nie popę­ka.
  5. Po ok. 45 min­u­tach wyj­mu­je­my forem­ki z piekarni­ka. Chle­by należy jak najszy­b­ciej wyjąć z kek­sówek i odstaw­ić, najlepiej na zwykłą kratkę z piekarni­ka, do odparowa­nia i ostudzenia.

Pin It on Pinterest