Chleb żyt­ni na zak­wasie
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
2bochen­ki 15min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
45min­ut 24godziny
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
2bochen­ki 15min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
45min­ut 24godziny
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki miesza­my. Może­my zro­bić to zarówno samodziel­nie, jak i z pomocą rob­o­ta kuchen­nego. Ważne jest by zro­bić to spoko­jnie, tak by za bard­zo nie wyro­bić cista, ale jed­nocześnie dokład­nie wymieszać wszys­tkie skład­ni­ki.
  2. Miskę z ciastem przykry­wamy szmatką lub folią spoży­w­czą i odstaw­iamy na 8–12 godzin w tem­per­aturze poko­jowej. Czas ten może być krót­szy, w zależnoś­ci od tem­per­atu­ry i siły zak­wa­su. Przy pier­wszych próbach dobrze jest użyć dużej szk­lanej misy. Dzię­ki niej łat­wo się będzie zori­en­tować, iż cias­to ma już gąbcza­stą struk­turę i ład­nie wyrosło.
  3. Smaru­je­my masłem dwie blachy kek­sów­ki — każ­da dłu­goś­ci ok. 20 cm i zwilżony­mi dłoń­mi delikat­nie przekładamy do nich cias­to. W razie potrze­by moż­na delikat­nie wyrów­nać powierzch­nię cias­ta. Przykry­wamy je następ­nie ściereczką bądź folią spoży­w­czą i odstaw­iamy na kole­jne 8–12 godzin do tzw. garowa­nia.
  4. Roz­grze­wamy piekarnik do tem­per­atu­ry 220 st. C. Przed wstaw­ie­niem do niego cias­ta warto jeszcze je nace­chować, tj. naciąć jego powierzch­nię ostrym, zwilżonym nożem bądź żyletką. W ten sposób, powierzch­nia naszego chle­ba nie popę­ka.
  5. Po ok. 45 min­u­tach wyj­mu­je­my forem­ki z piekarni­ka. Chle­by należy jak najszy­b­ciej wyjąć z kek­sówek i odstaw­ić, najlepiej na zwykłą kratkę z piekarni­ka, do odparowa­nia i ostudzenia.