Muffiny to babecz­ki, które przy­wędrowały do Pol­s­ki najpraw­dopodob­niej ze Stanów Zjed­noc­zonych i Kanady. Tam też są bard­zo pop­u­larne. Nie dzi­wi mnie to. Muffiny to bard­zo smaczne ciast­ka i bard­zo łatwe wyko­na­niu. Przepis na muffiny z czeko­ladą moż­na mody­fikować na roz­maite sposo­by. .

 

Wydruk przepisu
Muffiny z czeko­ladą
Muffiny z czekoladą
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Muffiny z czekoladą
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Piekarnik roz­grze­wamy do 180 stop­ni. Suche skład­ni­ki (poza czekoladą)mieszamy ze sobą w misce.
  2. Do suchych pro­duk­tów doda­je­my mleko, tłuszcz, jaj­ka oraz ekstrakt wanil­iowy. Miesza­my łyżką lub trzepaczką (może być mik­serem ale na wol­nych obro­tach). Cała tajem­ni­ca tkwi w tym aby nie napowi­etrzyć za bard­zo cias­ta. Cias­to nie powin­no być za rzad­kie, jeśli tak jest doda­je­my mąki. Kiedy cias­to jest za gęste (przy­pom­i­na pure ziem­ni­aczane) doda­je­my odrobinę mle­ka.
  3. Są dwa sposo­by dodawa­nia czeko­la­dy. Może­my ją wymieszać z ciastem lub nałożyć część cias­ta do fore­mek, wrzu­cić czeko­ladę, przykryć ciastem i znowu wrzu­cić czeko­ladę. Ja robię cza­sem tak, cza­sem tak 🙂 i za każdym razem wychodzi inaczej (magia muffinów).
  4. Cias­to nakładamy do 3/4 wysokoś­ci forem­ki. Pieczemy 20 min­ut do suchego paty­cz­ka.
Pozostałe infor­ma­c­je

Aby zro­bić muffiny potrze­bu­je­my spec­jal­nej formy oraz papierków (papi­lotek). Przy for­ma­ch silikonowych nie potrzeb­ne są papi­lot­ki (ja jed­nak doda­ję dla efek­tu wiz­ual­nego). Ist­nieją również forem­ki papierowe, które “same sto­ją” po nałoże­niu cias­ta i do nich nie wyma­gana jest już for­ma.

Pin It on Pinterest