Tak naprawdę to Rogal Świę­tomar­cińs­ki czyli rogal z nadzie­niem z białego maku. Trady­cyjnie jest przy­go­towywany w Poz­na­niu  z okazji dnia św. Marci­na, które przy­pa­da 11 listopa­da.

Mimo, że pochodzę z Mazowsza w mojej rodzinie od kilku lat jest trady­c­ja jedzenia tych rogali w Dzień Niepodległoś­ci, dlat­ego postanow­iłam sama zro­bić ten smakołyk. Jest to zadanie na dwa dni. Pier­wszego dnia przy­go­towu­je­my cias­to potem ono leżaku­je w lodów­ce przez całą noc. Następ­nego dnia robimy makowy farsz i pieczemy Rogale Mar­cińskie. Pro­ces tworzenia tych ciastek jest pra­cochłon­ny i czasochłon­ny, ale efekt jest imponu­ją­cy.

 

Wydruk przepisu
Rogale Mar­cińskie
Rogale Marcińskie
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
rogali
Skład­ni­ki
Skład­ni­ki na cias­to
Nadzie­nie
Luki­er
Pozostałe
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
rogali
Skład­ni­ki
Skład­ni­ki na cias­to
Nadzie­nie
Luki­er
Pozostałe
Rogale Marcińskie
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to drożdżowo — fran­cuskie
 1. Kostkę masła (200g) wyj­mu­je­my z lodów­ki by zmiękła, ale się nie rozpuś­ciła).
 2. Mąkę miesza­my z suchy­mi drożdża­mi, następ­nie doda­je­my wszys­tkie skład­ni­ki poza masłem. Rozcier­amy pal­ca­mi na koniec doda­jąc 25g roz­puszc­zonego masła. Cias­to wyra­bi­amy szy­bko do połączenia skład­ników. Cias­to będzie lekko lep­iąc ale tak powin­no być. For­mu­je­my pros­tokąt i owi­jamy folią (szczel­nie aby cias­to nie wyschło). Wkładamy do lodów­ki na 1–2 godziny.
  Ciasto na Rogale Marcińskie
 3. Jeśli sto­su­je­my drożdże świeże musimy najpierw zro­bić rozczyn. W ciepłym mleku z przepisu roz­puszcza­my drożdże z łyżką cukru a następ­nie ten rozczyn doda­je­my do mąki. Dalej postępu­je­my jak w punkcie nr 1.
 4. Po upły­wie 1–2 godziny wykładamy cias­to na stol­nicę i wałku­je­my for­mu­jąc pros­tokąt o wymi­arach zbliżonych do kart­ki A4 (krót­sze boki to góra i dół). Na tak rozwałkowanym ciś­cie rozs­marowu­je­my masło (zostaw­ia­jąc 1 cm mar­gin­e­su).
  Ciasto na Rogale Marcińskie
 5. Cias­to składamy na 3 jak kartkę papieru tj. złożyć 1/3 cias­ta od góry, następ­nie nałożyć na to dol­ną. Skle­jamy brze­gi. Wałku­je­my by pow­stał pros­tokąt o wymi­arach około 25×17 cm. Ponown­ie składamy na 3. Wstaw­iamy do lodów­ki na 45 min­ut. Uży­wamy jak najm­niej mąki do podsypy­wa­nia.
 6. Pro­ces wałkowa­nia pow­tarza­my 3 razy. Cias­to chłodz­imy między wałkowa­ni­a­mi przez 45 min­ut. Po ostat­nim wałkowa­niu szczel­nie owi­jamy cias­to folią spoży­w­czą (cias­to nie może wyschnąć) i chłodz­imy w lodów­ce (min­i­mum 3 godziny ale najlepiej całą noc).
 7. Cias­to najlepiej przy­go­tować dzień lub dwa dni przed piecze­niem. Gotowe schłod­zone cias­to wyj­mu­je­my na 20 — 30 min­ut przed robi­e­niem roga­lików.
Nadzie­nie
 1. Mak i orzechy zale­wamy wrzątkiem i po 15 min­u­tach odcedza­my (ja uży­wam ściereczek jed­no­ra­zowych do wyłoże­nia sit­ka). Do maku i orzechów doda­je­my migdały (koniecznie bez skór­ki) i mie­limy dwukrot­nie (jeśli mamy urządze­nie takie jak Ther­momix to masę mie­limy przez około 90 sekund na obro­tach nr 9, najlepiej co 30 sekund miesza­jąc masę kopy­s­tką by zmieliła się równomiernie).
 2. Masę mar­cepanową rozcier­amy (najlepiej mik­serem) z cukrem pudrem. Doda­je­my masę makową, posiekaną skórkę pomarańc­zową oraz pokrus­zone biszkop­ty. Miesza­my. Następ­nie po łyżce doda­je­my śmi­etanę do uzyska­nia plas­ty­cznej masy (nie za twardej ale i nie za płyn­nej).
Wyko­nanie roga­lików
 1. Cias­to wałku­je­my na pros­tokąt o wymi­arach mniej więcej 70×35 cm i kroimy (najwygod­niej radełkiem) na 12 trójkątów. Rozs­marowu­je­my nadzie­nie i zwi­jamy roga­li­ki zaczy­na­jąc od pod­stawy do wierz­choł­ka.
  Formowanie Rogali Marcińskich
 2. Roga­li­ki układamy na blaszce (po 6 na jed­nej) i odstaw­iamy na około 50 min­ut (do pod­wo­je­nia obję­toś­ci).
 3. Piekarnik roz­grze­wamy do 180 stop­ni. Rogale przed piecze­niem smaru­je­my roztrzepa­nym jajkiem z mlekiem.
  Zwinięte Rogale Marcińskie
 4. Rogale pieczemy 25 min­ut, do uzyska­nia złotego koloru.
  Rogale Marcińskie
Luki­er
 1. Cuki­er pud­er rozcier­amy z wodą do gład­koś­ci. Doda­jąc wodę i cuki­er pud­er reg­u­lu­je­my gęs­tość lukru.
 2. Jeszcze ciepłe rogale pole­wamy lukrem i posy­pu­je­my posiekany­mi migdała­mi (orzecha­mi).
Pozostałe infor­ma­c­je

Może to nie jest najłatwiejsza i najszyb­sza w wyko­na­niu potrawa, ale efekt koń­cowy pozy­ty­wnie zaskaku­je. Pole­cam wszys­tkim cukiernikom ama­torom i nie tylko na 11 listopa­da.

Pin It on Pinterest