Sernik
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 20min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
90min­ut 12godzin
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 20min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
90min­ut 12godzin
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Masa śmi­etanowa
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Ciast­ka i przyprawę umieś­cić w malak­serze. Zmik­sować, następ­nie dodać masło i ponown­ie zmik­sować do otrzy­ma­nia masy ciasteczkowej o kon­sys­tencji mokrego piasku.
  2. Tor­town­icę o śred­ni­cy 23 — 34 cm wyłożyć papierem do pieczenia (samo dno). Na papi­er wysy­pać ciastecz­ka. Wyrów­nać, dokład­nie wklepać w dno (moż­na też boki), schłodz­ić przez pół godziny w lodów­ce.
Masa serowa
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki powin­ny być w tem­per­aturze poko­jowej. Piekarnik roz­grzać do tem­per­atu­ry 170 stop­ni.
  2. Wszys­tkie skład­ni­ki na masę serową umieś­cić w misie mik­sera i zmik­sować na gład­ką, jed­no­litą masę. Nie należy jed­nak mik­sować zbyt dłu­go, by niepotrzeb­nie nie napowi­etrzać masy serowej — napowi­etr­zony sernik moc­no urośnie, a potem opad­nie, może również popękać.
  3. Na schłod­zony spód ciasteczkowy delikat­nie wylać masę serową (jeśli wyle­je­my zbyt szy­bko w spodzie może pow­stać dziu­ra), wyrów­nać.
  4. Cias­to będziemy piec w kąpieli wod­nej tj. for­mę z sernikiem (moż­na zabez­pieczyć ją od spo­du folią alu­min­iową) wkładamy do więk­szej formy lub naczy­nia żarood­pornego, do którego nale­wamy wrzącej wody do połowy wysokoś­ci formy z masą serową.
  5. Sernik włożyć do nagrzanego piekarni­ka i naty­ch­mi­ast obniżyć tem­per­aturę do 150ºC. Piec około 1 godziny i 30 min­ut, bez ter­moo­biegu. Wyjąć, przes­tudz­ić.
  6. Sernik schłodz­ić przez kil­ka godzin w lodów­ce lub najlepiej przez całą noc.
Masa śmi­etanowa
  1. Mas­car­pone ubić ze śmi­etaną i cukrem na “szty­wno”.
  2. Sernik udeko­rować masą śmi­etanową (za pomocą rękawa lub szprycy, moż­na też nałożyć śmi­etanę łyżką for­mu­jąc fale).