Tiramisu to trady­cyjny włos­ki deser, a dokład­niej deser toskańs­ki. Pow­stał w stol­i­cy Toskanii czyli we Flo­rencji. Ale to nie we Flo­rencji zjadłam najlep­sze Tiramisu. Pew­na przesym­pa­ty­cz­na włosz­ka o imie­niu Nico­let­ta nauczyła mnie jak przyrządzać ten niesamowicie pyszny, a zarazem bard­zo łatwy w przy­go­towa­niu deser. I uwierz­cie mi, nie ma cukierni, która prze­bi­je domowe Tiramisu.

Wydruk przepisu
Tiramisu
Tiramisu
Danie Desery
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
Tiramisu
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Przy­go­tować wysoką (min­i­mum 8 cm) for­mę o śred­ni­cy 25 cm lub pros­tokąt­na o podob­nej powierzch­ni np. 20 cm x 25 cm, może być for­ma żarood­por­na, ceram­icz­na. Od wielkoś­ci formy zależy ilość warstw jakie uda się nam ułożyć. Moż­na również deser układać w pucharkach.
  2. Zaparzyć kawę i ostudz­ić, wymieszać z likierem. Jaj­ka włożyć do zlewu i sparzyć wrzątkiem. Odd­zielić żółt­ka od białek. Biał­ka ubić na szty­wną pianę. Żółt­ka umieś­cić w misce dodać cuki­er pud­er i zmiksować(do potro­je­nia obję­toś­ci) na jas­ną puszys­tą masę. Następ­nie powoli dodawać mas­car­pone i delikat­nie mieszać trzepaczką lub mik­sować na najniższych obro­tach do połączenia się skład­ników. Na koniec dodać biał­ka i delikat­nie wymieszać łyżką (najlepiej drew­ni­aną). Biał­ka moż­na wyko­rzys­tać w całoś­ci lub tylko część. To zależy od nas jak puszysty chce­my mieć krem.
  3. Biszkop­ty zanurzać na chwilę i w kaw­ie i układać na dnie formy, przykryć częś­cią kre­mu i posy­pać 1 łyżką kakao. Namoczyć kole­jną por­cję biszkop­tów w kaw­ie i ułożyć na warst­wie kre­mu posy­panego kakao. Pos­marować kre­mem, posy­pać kakao i ułożyć ostat­nią — trze­cią warst­wę biszkop­tów, kre­mu i kakao (mogą być tylko dwie warst­wy to w zależnoś­ci od wybranej formy). Schładzać przez min­i­mum 4 godziny (najlepiej jed­nak całą noc).

Pin It on Pinterest