Rogale Marcińskie

Rogale Marcińskie

Tak naprawdę to Rogal Świę­tomar­cińs­ki czyli rogal z nadzie­niem z białego maku. Trady­cyjnie jest przy­go­towywany w Poz­na­niu  z okazji dnia św. Marci­na, które przy­pa­da 11 listopa­da. Mimo, że pochodzę z Mazowsza w mojej...
Tiramisu

Tiramisu

Tiramisu to trady­cyjny włos­ki deser, a dokład­niej deser toskańs­ki. Pow­stał w stol­i­cy Toskanii czyli we Flo­rencji. Ale to nie we Flo­rencji zjadłam najlep­sze Tiramisu. Pew­na przesym­pa­ty­cz­na włosz­ka o imie­niu Nico­let­ta nauczyła mnie jak...

Pin It on Pinterest