Kiedy i od czego zacząć?

Dieta odchudza­ją­ca lub po pros­tu zdrowe odży­wian­ie. Jest kil­ka momen­tów kiedy więk­szość z nas zaczy­na  myśleć o swoim zdrow­iu:

  • Syl­west­er — w końcu przyszedł Nowy lep­szy rok, ter­az już wszys­tko będzie inaczej:)  postanaw­iamy ćwiczyć, zdrowo sie odży­wiać, stracić zbędne kilo­gramy ,
  • początek wios­ny — akc­ja plaża,
  • koniec wios­ny — pani­ka, bo prze­cież akc­ja plaża,

Brz­mi zna­jo­mo?

Tym­cza­sem przyszła jesień.… spokój, ciepła herbat­ka pod kocem, swetry, po co się tym zaj­mować? A może to właśnie ide­al­ny czas, żeby zad­bać o zdrowie po waka­cyjnych sza­leńst­wach, poczuć się lep­iej, wspomóc odporność i czuć się dobrze ze sobą. Na spoko­jnie, bez bata w postaci biki­ni czeka­jącego w szafie, bez stra­chu, że po raz kole­jny nie dotrzy­mamy danego sobie 1 sty­cz­nia słowa…

Na początek pro­ponu­ję zacząć każdy dzień od szk­lan­ki ciepłej wody z cytryną. Choć brz­mi banal­nie moż­na powiedzieć, że to mag­iczny napój:) Dlaczego?

Przede wszys­tkim pobudza traw­ie­nie i wspo­ma­ga odchudzanie. Roz­grzany żołądek będzie przy­go­towany na przyję­cie posiłków.  Sok z cytryny sty­mu­lu­je pro­dukcję żół­ci, dzię­ki czemu zmniejsza zgagę i wzdę­cia. Zaw­iera  błon­nik pek­tynowy, który popraw­ia pracę jelit i zapo­b­ie­ga zaparciom. Co więcej, zmniejsza wchła­ni­an­ie cukru z pokar­mów, a tym samym wydzielanie insuliny oraz wydłuża uczu­cie sytoś­ci.

Jest również odpowiedzial­na za wzmoc­nie­nie odpornoś­ci, stanowi skuteczną bari­erę dla wirusów i bak­terii ‚co jesienią i zimą wyda­je się szczegól­nie ważne. Jeżeli jed­nak jak­iś zły wirus nas dopad­nie jest dobrym sposobem na złagodze­nie objawów. Świet­nie łagodzi np. ból gardła.

Woda z cytryną mino, że kwaś­na ma dzi­ałanie zasad­owe. Poma­ga odkwasić orga­nizm co powodu­je wzrost energii — zapo­b­ie­ga popołud­niowe­mu uczu­ciu zmęczenia. Dzię­ki zwięk­sze­niu funkcji enzy­maty­cznych pozwala wypłukać toksyny z orga­niz­mu.

Cytry­na zaw­iera duże iloś­ci nat­u­ral­nej wit­a­miny C. Dzię­ki niej skóra sta­je się bardziej rozświ­et­lona, gład­sza i wyglą­da młodziej. Owoc ten jest doskon­ałym źródłem pota­su. Jest to pier­wiastek odpowiedzial­ny za pracę ser­ca, mózgu oraz układu ner­wowego.

W ciemne, chłodne poran­ki smak i zapach cytrusów doda­je energii, odstre­sowu­je i popraw­ia samopoczu­cie. Odświeża odd­ech, ponieważ zawarte w cytrynie ole­j­ki eteryczne łagodzą stany zapalne dziąseł.

Jak widać same korzyś­ci:)

To co, jutro przed śni­adaniem szk­lanecz­ka?

Iwona

Iwona

diete­tyk

Pin It on Pinterest